For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Smluvní podmínky pro inzerci na serveru bazarek.starry-girl.cz

Úvod

Fyzická osoba Hana Řehořová, trvale bytem Na Vypichu 46/6, 169 00 Praha 6 je provozovatelem internetového serveru bazarek.starry-girl.cz (dále jen “Provozovatel“), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.bazarek.starry-girl.cz (dále jen “Server bazárek” nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky předmětů (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

Kontakt na provozovatele

Provozovatele lze kontaktovat prostřednictvím emailové adresy bazarek zavináč starry-girl.cz (slovo zavináč nahraďte symbolem @ – ochrana proti spamu).

Popis služby bazárku

 1. Server je zaměřený na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje předmětů zájemcům o takové předměty (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje provozovatel služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové a obrazové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.
 2. Server je určen pouze pro soukromou inzerci.
 3. Server je zaměřený pouze na inzerci kosmetických produktů.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na Serveru. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto Podmínky a příslušné právní předpisy.
 3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
 4. Když Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
 7. Inzerent bude zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání Inzerátu.
 8. Kosmetiku ať už novou nebo použitou si každý uživatel kupuje na vlastní riziko a odpovědnost. Za případné zdravotní problémy či úmrtí způsobené použitou kosmetikou nenese provozovatel odpovědnost.

Inzerování

 1. Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
 2. Inzerent vystavuje předmět prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: název a úplný a přesný popis předmětu, stav předmětu (zda je nové či použité, stav opotřebení a případné vady), dobu dodání, konečnou cenu předmětu, cenu za doručení, platební a dodací podmínky.
 3. Inzerent je oprávněn navyšovat konečnou kupní cenu pouze o náklady související s doručením předmětu, a to v přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce. Prodejce nesmí navyšovat konečnou kupní cenu pro Kupujícího o další poplatky (např. provize Provozovatele, poplatky za vložení Nabídky apod.).
 4. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném předmětu včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození včetně poškození obalu, opotřebení, vadách a podmínek prodeje předmětu. Neučiní-li tak, odpovídá prodejce kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady předmětu (náklady na vrácení vadného předmětu prodejci, náklady znaleckého posudku, náklady právního zastoupení apod.).
 5. V případě vad předmětu, které je činí neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má kupující právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodejce v popisu uvedl, že předmět má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
 6. Předmět je třeba umístit v kategorii, která mu nejlépe odpovídá. Inzerent je povinen umisťovat podobné předměty do stejné kategorie. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit nabídku do odpovídající kategorie nebo ji smazat.
 7. Do popisu předmětu je nutné správně vyplnit zvláštní kolonku „Značka“, ve které jsou předvolené nejrozšířenější značky (ochranné známky) v této kategorii. Neobsahuje-li předvolba formuláře značku, kterou chcete vystavit, zvolíte označení „jiná značka“. V popisu zboží jste máte povinnost prodávanou značku specifikovat.
 8. Popis předmětu se smí týkat pouze předmětu umístěného do nabídky. Popisu předmětu nesmí být využíváno ke komunikaci mezi uživateli, ani jako inzerce či reklama na zboží a služby nabízené mimo Bazárek.
 9. Fotografie připojená k nabídce musí zobrazovat nabízený předmět ve stavu, v jakém se nachází v době vystavení. V případě podezření, že připojená fotografie nezobrazuje předmět odpovídající nabídce, je Provozovatel oprávněn vyžádat si od prodejce další fotografie vystaveného předmětu, případně jiné dokumenty. Nevyhoví-li prodejce požadavku provozovatele na doložení dalších fotografií předmětu, je provozovatel oprávněn odstranit předmětnou nabídku ze systému. Použitá fotografie předmětu musí z hlediska kompozice zobrazovat pouze předmět tvořící obsah nabídky. Je zakázáno používat jakékoli zvýrazňující doplňky fotografie jako rámečky, vložené texty, loga nebo jiné grafické prvky nebo animace. je zakázáno do fotografií vkládat jakoukoli vlastní prezentaci prodeje (text s názvem prodejce nebo e-shopu, logo, www adresa). Minimální rozlišení fotografie je 400 (šířka) x 300 (výška) px. Pozadí fotografie by mělo být výhradně jednobarevné, bílé, popř. světlé (RGB 255.255.255). Provozovatel je oprávněn nabídky, které obsahují fotografie porušující pravidla zablokovat. V případě opakovaného porušování těchto pravidel prodejcem provozovatel zablokuje jeho uživatelský účet.
 10. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát kdykoli odstranit.

Zakázané jednání

 1. Název nabídky ani popis předmětu nesmí obsahovat návrh k prodeji mimo Bazárek. Také nesmí obsahovat www odkazy na stránky e-shopů a jiných subjektů, jejichž prostřednictvím lze nakoupit předmět, ani reference na jiné webové stránky. Inzerce není (na rozdíl od placené reklamy) určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji.
 2. Je zákázáno používat fotografie, která porušují práva k duševnímu vlastnictví třetích osob. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z jiných inzerátů a webových stránek.
 3. Nepovolujeme prodej padělků, replik, napodobenin, předmětů obsahujících prvky určité značky apod. Výroba, dovoz i prodej předmětů, které neoprávněně nesou danou značku nebo obsahují prvky s danou značkou související (např. typický design, barva atd.) je v rozporu se zákonem a jedná se o porušení pravidel Bazárku. Ke každému předmětu je nutné mít doklad prokazující jeho pravost (např. účtenku), v opačném případě může být tento předmět smazán. O doklad můžeme požádat i v případě, že bude vystavený předmět značky, která je velmi populární pro padělání. Předměty podezřelé z padělání budou smazány. Záměrně vystavené padělky (s informací, že se jedná o padělek nebo, že není jisté, zda jde o originál), budou smazány a účet uživatele zablokován.
 4. Prodej předmětů, k nimž v okamžiku uzavření kupní smlouvy nemáte vlastnické právo a teprve je sám objednáte nebo zajistíte jeho odeslání dodavatelem přímo kupujícímu (tzv. přeprodej), je zakázaný.
 5. Prodejce je oprávněn vystavit maximálně 1 identickou nabídku. Zahlcování výpisu několika po sobě jdoucími inzeráty od stejného uživatele či zahlcení jedné sekce inzeráty od jednoho inzerenta obecně je nežádoucí. Obecně platí, že v jedné sekci by nemělo být více než 5 inzerátů od jednoho inzerenta za sebou. Nepřípustná je též jakákoliv automatizace inzerce, která není výslovně povolena provozovatelem. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel.
 6. Za porušení pravidel inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou.
 7. Nabídky, u kterých prodejce dává na výběr ze seznamu předmětů, jsou zakázány.
 8. Je zakázáno vkládat inzeráty typu „Napište si na e-mail o více informací.“ Limit počtu znaků textu inzerátu je dostatečný, aby se do textu vešlo vše podstatné. Vylákávání e-mailových adres uživatelů a maskování podezřelých činností netolerujeme.
 9. Vlastní podmínky transakce, které jsou v rozporu s právním řádem nebo podmínkami použití Bazárku.
 10. Je zakázáno vkládat animované GIFy – animace je vyhrazena pro reklamu. Mnoho uživatelů inzertních portálů zbytečně obtěžuje.
 11. Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity.
 12. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovatele nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovatele.

Závěrečné ustanovení

 1. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb serveru a každý, kdo chce tyto služby využívat, je povinen je dodržovat. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.
 2. Uživatelé jsou povinni dbát všech pokynů Provozovatele.
 3. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 4. V případě porušení pravidel je provozovatel oprávněn dotyčnému zamítnout či smazat inzeráty a uživatelské účty, případně znemožnit přístup na server (například zablokováním registrace, e-mailové adresy nebo IP adresy), doporučujeme proto všem inzerentům se s pravidly důkladně seznámit. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
 5. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Provozovatele, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru.
 6. Provozovatel prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.
 8. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného předmětu, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo a zaplacení předmětu nese plně Inzerent a Zájemce.
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 10. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.
 11. Provozovatel je oprávněn změnit tato pravidla. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
Top